Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.6 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond

Et disposisjonsfond gir en økonomisk robusthet til å møte den betydelige risikoen som ligger i den samlede tjenesteutøvelsen og i investeringsprosjektene til en kommune.

I tillegg gir det økonomisk handlekraft når forutsetningene endrer seg raskt i uønsket retning. Disposisjonsfullmakten og ansvar for fondsnivå ligger hos by-/kommunestyret.

Fellesnemnda anmodet om at disposisjonsfond bør utgjøre minimum 6 % av driftsinntektene i 2019, jf. FN sak 37/18. Målet har vært førende for bystyrets behandling av budsjett- og økonomisaker for 2019 og er innlagt som prikket linje i figur 3.5 da det ikke har vært et gjeldende mål historisk.

Stavanger kommune oppnådde disposisjonsfond på 6,6 % av driftsinntektene ved utgangen av 2019, like over  nivået ved utgangen av 2018. Nivået innebærer at oppbyggingen av fondet gjennom mindreforbruket fra årsregnskapet for 2018 i all hovedsak har gått med til å finansiere særskilte tiltak i drift og investeringer i løpet av 2019, jf. bystyrets vedtak i tertialsakene.

Selv om lokalt anbefalt nivå er oppnådd, viser den historiske utviklingen og sakene i 2019 hvor viktig det er å bygge opp disposisjonsfond i gode tider for å skape handlekraft i framtiden.

Se nærmere omtale om sammensetningen av fondene og årets bevegelser i avsnitt 3.4.2.

Figur 3.5 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter i perioden 2010-2019