Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.18 Samfunnsmedisin

Fastlegetjenesten

Stavanger kommune hadde også i 2019 utfordringer med å rekruttere kvalifiserte søkere til ledige fastlegehjemler.  Helsesjefen har derfor hatt oppmerksomhet på rekruttering av nye fastleger, og på optimal drift av fastlegetjenesten for å sikre god kvalitet i tjenesten. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som jobber med tiltak for rekruttering av fastleger.

Nytt lovkrav om opplæring av leger

Som følge av at kompetanseforskriften trådte i kraft 1. mars 2017, og det i 2019 ble endringer i spesialistforskriften, må kommunene nå sørge for at alle ansatte leger er spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Dette gjelder alle kommunalt ansatte leger, næringsdrivende fastleger og leger ansatt i private sykehjem, inkludert de som er ansatt i samfunnsmedisinske eller arbeidsmedisinske stillinger som skal ha sin spesialisering innen disse feltene. Stavanger kommune fikk dermed et omfattende ansvar når det gjelder tilrettelegging. I 2019 ble kommunen registrert som utdanningsinstitusjon. Det er utarbeidet utdanningsplaner for både LIS 1 (turnusleger) og LIS 3 (leger i spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin).