Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.5 Hjemmebaserte tjenester

Omstillingen av hjemmetjenestene fortsatte

Omstillingsarbeidet i hjemmebaserte tjenester fortsatte i 2019. Arbeidet har vært organisert som et program med en rekke delprosjekter. Programmet har hatt som mål å vurdere mulige løsninger knyttet til bedre og mer effektiv organisering, samt arbeidsdeling og samhandling mellom aktuelle aktører. Omstillingsprogrammet ble avsluttet i sin nåværende form ved utgangen av 2019.

Delprosjektet Sammen om bruker har som mål å definere og tydeliggjøre ansvarsområdene, ansvarsoppgavene og rollefordelingen mellom hjemmesykepleie, miljøtjeneste og praktisk bistand. Høsten 2019 kartla prosjektet samhandling, overlappende tjenester og i hvilken grad de ulike avdelingene hadde felles tilnærming og kjennskap til brukers mål. Resultatene fra kartleggingen brukes aktivt i videre arbeid både i de enkelte avdelingene og i prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati.

For å få et større og mer robust kompetansemiljø ble tilbudet og driften av sykepleieklinikken flyttet fra Helsehuset til to av virksomhetene i hjemmebaserte tjenester våren 2019 – Eiganes og Tasta og Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester.

Delprosjektet Kompetanse i hjemmebaserte tjenester startet høsten 2019 arbeidet med å utarbeide en strategisk kompetanseplan og bygge struktur for digitaliserte opplæringsplaner. For å kunne levere helsetjenester i tråd med strategiplanen må ansatte få en mer veiledende og motiverende rolle. De må kommunisere og samhandle med tjenestemottakerne på en måte som motiverer brukerne til å hente fram egne ressurser. Dette krever ny kunnskap og nye måter å arbeide på. I tillegg vil økt antall yngre brukere med komplekse problemstillinger, flere eldre og tidligere utskrivninger fra spesialisthelsetjenester gjøre det nødvendig å sikre god nok kompetanse innen hjemmetjenestene.

Ny finansieringsmodell prøvd ut

Ny budsjettfinansieringsmodell for hjemmebaserte tjenester ble ferdig våren 2019. Modellen innebærer at vedtatt budsjettramme blir fordelt mellom virksomhetene etter en forenklet modell. Finansieringen av størstedelen av aktivitetene i virksomhetene vil dermed komme som budsjettildeling og ikke som ABI (aktivitetsbaserte inntekter) som tidligere. Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester har fra mai 2019 testet ut modellen i forbindelse med prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati. Fra januar 2020 skal finansieringsmodellen tas i bruk i alle fire virksomhetene innen hjemmebaserte tjenester.

Friere faglighet og mindre byråkrati godt i gang

Delprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati pågår ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester og tilhørende helse- og sosialkontor og skal vare ut 2021. Friere faglighet og mindre byråkrati skal bidra til at brukerne får bedre tjenester ved å sikre en helhetlig tilnærming med brukers mål i sentrum. Prosjektet har i 2019 brukt metodikken for å kartlegge og forbedre samhandlingen mellom helse- og sosialkontoret, hjemmesykepleien og miljøtjenesten. Vedtaksmaler og saksbehandlingsrutiner er forenklet, og felles hjemmebesøk for nye tjenestemottakere er prøvd ut.

Leve HELE LIVET

Hverdagsmestring har blitt tatt i bruk i virksomhetene i ulik grad. Noen helse- og sosialdistrikter har i større grad implementert denne måten å jobbe på enn andre. Dette er også blant funnene i Rogaland Revisjons forvaltningsrevisjon «Kvalitet i tjenestene – Eldreomsorg» som kom i juni 2019. Mot slutten av året endret dette seg tydelig. Andelen brukere som fikk opplæringstiltak økte markant i tre av fire distrikter. Cirka 490 brukere fikk hjelp i form av opplæringstiltak i 2019, noe som er tilnærmet likt antallet i 2018.

Samtidig er det en trend at stadig flere brukere slutter med hjemmesykepleie i løpet av året. I 2019 ble 1700 tjenester avsluttet, mot 1490 i 2017. Dette er en økning på 14 prosent i løpet av de to siste årene. Dette kan tyde på at hjemmesykepleien har blitt bedre på å avslutte en tjeneste for brukere som klarer seg uten, for å frigi ressurser til nye brukere med behov for tjenester.

Endret samarbeid på tvers

I 2019 ble rutinene for samarbeid mellom fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien endret i tråd med evalueringer gjort i 2018. Samarbeidsformen er endret til dialog direkte mellom primærkontakt i hjemmesykepleien og fysioterapeut eller ergoterapeut. Fagpersonene gjør i fellesskap en vurdering av behovet for samhandling ut fra brukernes behov. Dersom et felles hjemmebesøk med bruker er hensiktsmessig, blir dette gjennomført. En slik samhandling tilrettelegger for individuelle tilpasninger knyttet til brukers behov, og en faglig frihet med tillit til at fagpersonene som kjenner bruker best, tar den beste beslutningen i hver enkelt sak. Samtidig legger rutinen vekt på at i alle saker der flere faggrupper er inne, må omfang og form på samhandlingen vurderes.

Effektivisering ved hjelp av teknologi fortsatte

I løpet av 2019 ble det tatt i bruk dørsensor og fallalarm, som er koblet til løsningen for digital trygghetsalarm, til brukere som bor i eget hjem. I tillegg har alle med trygghetsalarm fått tilbud om brannvarsler med direkte varsling til brannvakten via kommunens responssenter. Arbeidet med monteringen av brannvarslerne startet senhøsten 2019.

Samtidig med innføring av nye løsninger har kommunen arbeidet med å utvide bruken av elektroniske medisindispensere, digitale tilsyn og mobil trygghetsalarm til praktiske oppgaver, i tråd med innsatsområdene og prioriteringene i Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022.

Planen var at logistikkprogrammet Spider, et system for automatisk optimering ved planlegging av hjemmetjenestenes arbeidslister, skulle være i ordinær drift i alle virksomhetene i løpet av 2019. På grunn av utfordringer knyttet til oppgradering av CosDoc ble innføringen forsinket, og Spider ble kun tatt i bruk i to av virksomhetene. Innføringen av Spider i de to resterende virksomhetene er planlagt gjennomført våren 2020.

Samlokalisering i nye lokaler

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester flyttet inn i nye lokaler i Gunnar Warebergs gate 5 høsten 2019. Alle avdelingene i virksomheten ble dermed samlokalisert.

Tilrettelegging av lokaler for samlokalisering av Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester startet våren 2019. Ombygging og utvidelse av avdeling Hillevågs eksisterende lokaler i Torgveien 15 blir ferdigstilt i begynnelsen av 2020, og innflyttingen gjennomført for alle avdelingene innen utgangen av mars 2020.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 11,17 mill. av en samlet budsjettramme (inkl. ABI-inntekter) på kr 459 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,6. Alle de fire virksomhetene innenfor hjemmebaserte tjenester går med merforbruk, men merforbruket er av varierende størrelse.

Hjemmesykepleien og helse- og sosialkontorene (HSK) gikk gjennom samtlige vedtak høsten 2018 for å justere vedtakstimer etter behov. Det resulterte i en betydelig reduksjon i antall innvilgede timer med hjemmesykepleie. Inntektene til hjemmesykepleien falt fort, mens lønnsutgiftene var mer stabile. Omstilling tar tid, og virksomhetene gikk inn i 2019 med en bemanning som var høyere enn behovet.

Kritiske feil som vedvarte i flere måneder etter overgang til ny multidoseleverandør ved årsskiftet 2018/2019, og store problemer med Elektronisk pasientjournal-systemet gjennom året førte til stort behov for ressurser og overtid, som gjorde omstillingen svært vanskelig. To virksomheter samlokalisert sine avdelinger, og flytteprosessen har vært tidkrevende.

Virksomhetene har ikke klart å hente inn merforbruket i løpet av 2019, men har jobbet med å komme ned på riktig nivå til inngangen av 2020.

Hjemmesykepleien og Miljøterapeutiske enheter står for merforbruket i virksomhetene, mens øvrige tjenester gikk med et samlet mindreforbruk. Bydekkende tjenester som Nattpatruljen og Brukerstyrt personlig assistent (BPA) trakk opp med et mindreforbruk på kr 2,2 mill.