Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.7 Smartby

Samarbeid og erfaringsutveksling 

Innbyggerinvolvering, arbeidsmetodikk og samarbeid med ulike instanser har stått sentralt i året som gikk. Avdelingen har vært med å etablere et regionalt smartbykontor kalt Forus Lab, som innebærer samarbeid og erfaringsdeling med nabokommuner. På nasjonalt nivå var Stavangers erfaringer viktige bidrag til nytt nasjonalt smartby-veikart, og internasjonalt deltar avdelingen blant annet i et nordisk samarbeid om å skape mer bærekraftig cruiseturisme.   

Smartbyavdelingen har også fått en plass i styringsgruppen til universitetets nye forskningsnettverk for smartby, som skal drive tverrfaglig forskning på utvikling av bærekraftige byer.   

Stavanger har det siste året jobbet tett med andre kommuner gjennom det nasjonale nettverket Smartbyene. I tillegg har avdelingen jobbet mye med andre nordiske byer gjennom nettverket Nordic Smart City Network. I 2019 startet arbeidet med å kopiere det finske smartby-prosjektet agile piloting – en ny anskaffelsesmetode som lar kommunen og næringslivet eksperimentere og teste ut nye løsninger sammen.  

Arbeidsmetodikk og kursing 

Smartbyen representerer en ny måte å jobbe på. Fremgangsmåten baserer seg på designmetodikk og kjennetegnes av involvering, samarbeid og tidlig testing. Avdelingen veileder andre avdelinger i bruk av disse arbeidsmetodene. 

I løpet av 2019 har Smartbyen utviklet grunnlaget for to etter- og videreutdanningskurs: ett i tjenesteinnovasjon og servicedesign og ett i samskaping. Felles for begge kursene er økt innsikt i brukerbehov.  

Kurset i tjenesteinnovasjon og servicedesign er utviklet sammen med Universitetet i Stavanger og designbransjen, og skal gjennomføres i 2020. Kurset i samskapingsom også starter opp i 2020, utvikles sammen med Nordic Edge AS og Universitetet i Stavanger.      

Samskapingsmetoden er allerede brukt i flere prosjekter, eksempelvis Lervig park.  Her har smartbyavdelingen samarbeidet med arkitekter, innbyggere og næringsliv for å forstå behovene til de som bruker bydelen.   

I 2019 testet kommunen et såkalt samskapingshus. Testen viste at det var behov for et kreativt sted utenfor kommunens administrasjonsbygg. Høsten 2019 flyttet konseptet som ble testet i Erichstrups gate til Kvitstøygata 3 på Storhaug. Her flyttet også områdesatsingen på Storhaug inn, sammen med frivillighetssentral og sosiale entreprenører.  

Infrastruktur for innovasjon  

Med tildeling av Mobilitetsprisen 2019 ble Stavanger i fjor kåret til Norges smarteste by innen transport. I tillegg kåret Den norske dataforening kommunens arbeid med åpne data til årets smartby– løsning. Dermed befestet Stavanger sin posisjon som Norges smarteste by.  

Sammen med etableringen av et regionalt Lorawan-nettverk har arbeidet med åpne data skapt markedsmuligheter for lokale selskaper og åpnet dørene for mer telling og måling av forskjellige driftsområder – alt fra luftkvalitet og støynivå til søppelbøtter og havnivå. 

For å øke bruken av data i ulike beslutningsprosesser har smartbyavdelingen utviklet og testet et internt sanntidsbilde sammen med en privat aktør. Sanntidsbilde vil i tillegg gjøre det lettere for de som drifter byen vår å prioritere oppgaver.   

Fullførte prosjekter 

Avdelingen fullførte flere prosjekter i 2019. To av dem var Mitt Stavanger og lading i lyktestolper, som begge bestod av utstrakt samarbeid og ekstern finansiering fra Innovasjon Norge og Klimasats.  

Mitt Stavanger er en innbyggerapp som setter sikker datahåndtering og brukeren i sentrum. Prosjekter ble gjort i samarbeid med Bolder AS og ble ansett som modig og annerledes i en kommunal kontekst. Her har kommunen bidratt til næringsutvikling og utvikling av ny teknologi som setter innbyggerens digitale personvern i sentrum.  

I løpet av året fikk Stavanger ni nye elbilladere i lyktestolper for å gi et bedre ladetilbud til elbileiere med gateparkering.