Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.11 Note 3

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån 143 489 157 580
Mottatte avdrag på konsern lån 9 568 9 645
Andre mottatte avdrag på utlån 20 340 31 453
Sum 217 073 242 354
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Overføringer fra staten 12 735 6 550
Tilskudd fra Husbanken0 243 173
STUI overføringer0 2 985
Sum 12 735 252 708
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kjøp av driftsmidler 59 619 30 915
Kjøp av transportmidler 4 961 1 994
Vedlikehold byggetjenester nybygg 635 392 791 228
Materialer til vedlikehold og nybygg 39 568 32 596
Konsulenttjenester eksterne 54 100 87 645
Konsulenttjenester interne 61 842 56 732
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 8 131 9 137
Andre kjøp av varer og tjenester 19 252 108 094
Sum 882 865 1 118 341
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Salg av driftsmidler 197 119
Salg av bygninger 0 2 500
Salg tomter/arealer 5 267 9 234
Sum 5 464 11 854
Last ned tabelldata (Excel)