Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.29 Note 14

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markeds-verdi 2019Bokført verdi 2019 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond 37 711 49 065 -11 354
Grunnfondsbevis 30 852 26 102 4 749
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 205 847 215 471 -9 624
Industriobligasjoner/sertifikater 177 190 175 994 1 196
Bankobligasjoner og bankinnskudd 96 080 95 780 300
- Herav bankinnskudd -55 788 -55 776 -12
Andre verdipapir 5 5 0
Grønn finansforvaltning 56 415 52 962 3 454
Kursregulering pr 01.01  -19 560 19 560
Urealisert gevinst pr 31.12*  8 269 -8 269
Sum 548 313 548 313 -0
Last ned tabelldata (Excel)