Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.35 Note 20

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 1 898 1 835
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 724 1 667
Sum andre inntekter 9 757 10 224
Sum inntekter 13 378 13 726
Benyttet til dekning av utgifter -14 274 -15 668
Netto resultat -896 -1 942
Netto avsetning (bruk) 874 3 765
Resultat -21 1 823
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 816 796
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 448 1 385
Sum andre inntekter 1 227 1 060
Sum inntekter 3 491 3 242
Benyttet til dekning av utgifter 2 318 2 238
Netto resultat 1 173 1 004
Netto avsetning 1 173 1 004
Resultat00
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.  
   
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 1 898 1 835
   
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 787 760
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner -3 642 3 883
Andre ref./inntekter -1 084 960
Sum inntekter -4 726 4 843
Benyttet til dekning av utgifter 4 726 -4 895
Netto resultat -0 -52
Netto bruk 0 -52
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 577 593
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune00
Andre ref./inntekter 1 384 1 099
Sum inntekter 1 961 1 691
Benyttet til dekning av utgifter 1 964 1 995
Netto resultat -3 -303
Netto bruk -3 -303
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 17 045 13 862
Sum inntekter 17 045 13 862
Benyttet til dekning av utgifter 17 045 13 629
Netto driftresultat 0 232
Netto avsetning0 232
Resultat 0 0
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 747
Andre ref./inntekter 00
Sum inntekter 2 747 2 747
Benyttet til dekning av utgifter 2 747 3 270
Netto driftresultat 0 -523
Bruk av fond0 -523
Avsatt til fond00
Resultat00
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 160 3 171
Benyttet til dekning av utgifter 3 160 3 171
Resultat -0 -0
   
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)  
Andre statlige overføringer0 100
Andre inntekter 3 537 1 354
Sum inntekter 3 537 1 454
Benyttet til dekning av utgifter 24 659 18 750
Netto driftsresultat -21 122 -17 295
Bruk av fond 31 508 48 804
Avsatt til fond 10 386 31 508
Resultat -0 -0
   
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 336 2 071
Andre ref./inntekter 37 84
Sum inntekter 2 373 2 155
Benyttet til dekning av utgifter 2 373 2 155
Netto resultat 0 0
Netto bruk 00
Resultat00
   
Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 959 928
Last ned tabelldata (Excel)