Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.40 Note 25

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01 Balanse (underskudd i kapital) 01.01 Balanse (kapital) 9 337 237
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg 26 248 Aktivering av fast eiendom og anlegg 692 626
Nedskrivninger fast eiendom 102 717 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 162 168
Nedskrivning maskiner og utstyr 2 916 Annet Korrigering negativ komponent 8 825
Avskriving av fast eiendom og anlegg 358 176   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 152   
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 111 026   
    
Nedskrivninger aksjer og andeler0Kjøp av aksjer og andeler 105 800
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 143 489 Utlån formidlings/startlån 306 251
Avdrag mottatt på andre utlån 97 235 Andre utlån 96 287
Avskrevet utlån 60 102 Tilbakeførte terminer startlån 337
Bruk av midler fra eksterne lån 900 781 Avdrag på eksterne lån 490 820
    
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) 33 196 Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)0
Salg aksjer 200   
    
31.12 Balanse (Kapital) 31.12. Balanse (undersk i kapital) 
  9 364 113   
Last ned tabelldata (Excel)