Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.6 2A

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
     
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
Utlån og forskutteringer 402 538 554 000 0 236 578
Kjøp av aksjer og andeler 106 000 145 600 58 100 74 236
Avdrag på lån 143 489 114 000 0 158 361
Avsetninger 223 646 219 326 0 43 460
Årets finansieringsbehov 1 718 987 2 095 059 1 281 570 1 644 092
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 900 781 1 396 251 815 551 560 618
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5 691 10 000 10 000 11 908
Tilskudd til investeringer 59 331 45 698 39 300 312 913
Kompensasjon for merverdiavgift 105 105 121 107 137 204 130 327
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 276 245 185 418 59 405 316 514
Andre inntekter 22 000 00 40
Sum ekstern finansiering 1 369 153 1 758 474 1 061 460 1 332 319
     
Overført fra driftsregnskapet 209 785 209 785 190 110 167 295
Bruk av avsetninger 140 050 126 800 30 000 144 478
Sum finansiering 1 718 987 2 095 059 1 281 570 1 644 092
     
Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)