Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.8

Finansiering av investeringerRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Bruk av lån 900 781 1 396 251 495 470 560 618
Salg av aksjer og andeler 227 0 -227 54
Mottatte avdrag på utlån 217 073 169 805 -47 268 242 354
Overført fra driftsregnskapet 209 785 209 785 0 167 295
Bruk av tidligere års udisponert0000
Bruk av disposisjonsfond 96 499 96 800 301 0
Bruk av bundne driftsfond 44 0 -44 86
Bruk av ubundne investeringsfond 30 000 30 000 0 80 900
Bruk av bundne investeringsfond 13 507 0 -13 507 63 492
Sum finansiering 1 467 915 1 902 641 434 726 1 114 799
Last ned tabelldata (Excel)