Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.2.2 Helse og velferd

 Helse- og sosialkontor20152016201720182019
 Bestillerfunksjon     
 Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet289220
 Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland2220211226
Tabell 11.11 Helse- og sosialkontor.
Last ned tabelldata (Excel)
 Behovsdekning20152016201720182019
 Ventelister     
 Ordinær kommunal bolig34253574101
 Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen6432263138
 Bofellesskap PUH57726868*
 Bofellesskap psykiske lidelser5044394139
 Bofellesskap rus og psykiske lidelser117575
 Bofellesskap fysisk funksjonshemming1211853
 Omsorgsbolig med innskudd/BBL1918293023
 Omsorgsbolig uten innskudd136131215
 Dagsenter puh78688
 Dagsenter funksjonshemmede21177
 Brukerstyrte tjenester     
 Antall personer med omsorgslønn8592998294
 Antall personer med personlig assistent3960717581
 Koordineringsfunksjon     
 Antall innvilget individuell plan (IP)395343338399262
 Samhandlingsreform     
 Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)     
 Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)1 7481 4541 4432 6682 061
 *     
 * Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.     
Tabell 11.12 Behovsdekning.
Last ned tabelldata (Excel)
 Helsehuset2016201720182019
 Forebyggende hjemmebesøk    
 Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401425392407
 Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %67 %66 %
 Antall brev utsendt om informasjonsbrev for 75-åringer608688700834
 Andel deltakere, informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %15 %12 %
 Sykepleieklinikken    
 Antall brukere ved sykepleieklinikken165189202na
 Psykologtjenesten    
 Voksne - antall hendvendelser194162325335
 Voksne - antall tilbud103na194210
 Voksne - antall avslag64na131125
 Frisklivssentralen    
 Antall deltakere560682618607
 Publikumsforedrag    
 Antall deltakere   1 300 840
 Avdeling velferdsteknologi    
 Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger24na95180
 Antall brukere med medisindispenser 568781
 Antall brukere med nattkamera 221
 Antall brukere med mobil trygghetsalarm 34127
 Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190630*
 Antall brukere med Dosecan  23*
 Antall brukere med dørsensor  36
 *    
 *Tall ikke tilgjengelige    
Tabell 11.13 Helsehuset.
Last ned tabelldata (Excel)
 Alders- og sykehjem20152016201720182019
 Antall sykehjemsplasser pr 31.12.963953953974967
 Andel sykehjem korttid20 %22 %22 %22 %21 %
 Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4134343432
 Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre177177177147147
 Antall dagsenterplasser245223223223223
  Kvalitet     
 Andel plasser i enerom*95 %95 %95 %98 %100 %
 Service (pr. 31.12)     
 Antall aktuelle søkere til:     
 sykehjem langtid, inkl rus, demens6147746248
 sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende5959554967
 dagsenter eldre, inkl økning av dager2516234857
 aldershjem og bofellesskap eldre2622252333
 *     
 *Grunnet oppdaterte beregninger avviker prosentandel fra foregående årsrapportering.      
Tabell 11.14 Alders- og sykehjem.
Last ned tabelldata (Excel)
 Hjemmebaserte tjenester20152016201720182019
 Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 747 728 695 722 840
 Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 202 1 128 1 144 1 094 1 131
 Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 440 1 554 1 696 1 626 1 701
 Antall oppdrag nattjenesten 39 491 37 254 33 792 36 685 32 765
 Antall omsorgsboliger 378 364 360 350 353
 Antall bofellesskap 427 430 426 408 410
Tabell 11.15 Hjemmebaserte tjenester.
Last ned tabelldata (Excel)
 BOA Psykisk helse201720182019
 Antall bofellesskap171418
 Antall boenheter171166171
 Antall tildelinger i bofellesskap191622
 Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12394844
Tabell 11.16 BOA Psykisk helse.
Last ned tabelldata (Excel)
 BOA Nord og Sør201720182019
 Antall bofellesskap222729
 Antall boenheter159177172
 Antall tildelinger i bofellesskap032
 Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.126868*
 *   
 * Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.   
Tabell 11.17 BOA Nord og Sør.
Last ned tabelldata (Excel)
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
 Antall årsverk20152016201720182019
 Ant. årsverk ergoterapi19,422,219,226,6533,4
 Ant årsverk fysioterapi41,74247,1545,755,1
 Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale*5555575656
 Antall pasienter     
 Kommunal ergoterapi i institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 10100
 Ant. pasienter 18 - 66 år 17 10 6 4 2
 Ant. pasienter 67 - 79 år 23 7 5 3 0
 Ant. pasienter >80 år 35 8 3 4 5
 I alt 76 25 15 11 7
 Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 215 249 207 217 270
 Ant. pasienter 8 - 66 år 197 186 227 249 227
 Ant. pasienter 67 - 79 år 117 102 124 121 141
 Ant. pasienter >80 år 130 107 143 123 124
 I alt 659 644 701 710 762
 Kommunal fysioterapi i institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år0 11 3 59 12
 Ant. pasienter 18 - 66 år 37 64 53 65 83
 Ant. pasienter 67 - 79 år 125 149 188 226 241
 Ant. pasienter >80 år 317 438 499 496 523
 I alt 479 662 743 846 859
 Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 640 648 667 702 670
 Ant. pasienter 18 - 66 år 201 189 196 254 290
 Ant. pasienter 67 - 79 år 161 155 169 191 256
 Ant. pasienter >80 år 204 227 216 221 259
 I alt 1 206 1 219 1 248 1 368 1 475
 Privat fysioterapi med kommunal avtale      
 Ant. pasienter 0 - 17 år * 1 019 1 146 1 129 1 202 869
 Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 774 5 870 5 754 5 871 6 188
 Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 869 1 946 1 926 1 900 2 064
 Ant. pasienter >80 år * 667 762 709 588 722
 I alt 9 329 9 724 9 518 9 561 9 843
 Antall konsultasjoner     
 Kommunal ergoterapi     
 Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 435 261 317 380 344
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 418 2 226 2 041 2 344 2 343
 Kommunal fysioterapi     
 Konsultasjoner i virksomheten 6 255 6 906 6 596 7 682 8 335
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 495 11 534 11 855 13 065 13 738
 Privat fysioterapi med kommunal avtale     
 Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 159 208 153 785 148 091 138 297 153 195
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 7 216 4 752 4 858 7 123 3 465
 *     
 * 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
 * 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
 * 56,7 av 57,7 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2017     
 * 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018     
 * 52 av 56,5 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2019     
Tabell 11.18 Fysio- og ergoterapitjenesten.
Last ned tabelldata (Excel)
 Tekniske hjemmetjenester20152016201720182019
 Utleverte hjelpemidler, korttidslager 2 809 4 028 4 827 5 098 5 312
 Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 17 417 14 985 18 799 19 318 22 109
 Innhentede hjelpemidler, korttidslager 2 964 3 695 4 071 4 797 5 128
 Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 6 340 6 580 6 877 7 543 7 068
 Uleverte alarmer 458 548 1 980 657 628
 Innhentede alarmer 461 556 1 929 594 576
 Reparasjoner korttidslager 765 1 578 2 065 2 232 2 539
 Betjente brukere, korttidslager 3 895 3 988 4 552 4 257 4 330
 Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 743 2 700 2 656 2 709 2 997
 Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 872 868 813 806 841
Tabell 11.19 Tekniske hjemmetjenester.
Last ned tabelldata (Excel)
 Rehabiliteringsseksjonen       
 Botiltak  Antall plasser20152016201720182019
 M100Belegg980 %67 %40 %40 %50 %
 No 1Belegg1095 %78 %85 %90 %54 %
 L47Belegg1455 %57 %50 %60 %40 %
 Opp og levBelegg4100 %25 %50 %50 %90 %
 SmåhuseneBelegg7 71 %90 %90 %90 %
 Musegaten 98 Belegg7 83 %100 %100 %100 %
 I alt 51     
 Helsetjenester       
 Helsestasjon for rusAntall brukere  265 269 343 335 405
  Antall konsultasjoner  2 615 3 041 3 821 3 946 4 529
 Værested/stuetilbudAntall henvendelser   7 598 7 574 7 128 7 175
Tabell 11.20 Rehabiliteringsseksjonen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Dagsenter og avlastning     
 Dagtilbud20152016201720182019
 Antall plasser på dagsentrene 5962707969
 Antall brukere av dagsentrene86879593101
 Antall brukere som har plass 5 dager i uken1717211625
 Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1724211717
 Antall brukere med SFA i ferier1725221510
 Avlastning     
 Antall plasser i avlastningsbolig2521212222
 Antall brukere av avlastningsplassene114101107104105
 Antall kriseplasser 44444
 Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)90000
 Antall brukere med AVF (avlastningsturer)65466
 Bolig     
 Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1313131818
 Antall plasser i bofellesskap. 1120201811
Tabell 11.21 Dagsenter og avlastning.
Last ned tabelldata (Excel)
 Boligkontoret201720182019
 Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332278207
 Antall utkastelser202618
 Antall utbetalte startlån114128154
 Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114128154
 Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 4082 4202 274
 Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)838582
 Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 9298135
 Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)3,02,73,3
Tabell 11.22 Boligkontoret.
Last ned tabelldata (Excel)
 OBS-teamet201720182019
 Antall brukere med oppfølging per 31.12957971
 Antall nye brukere i løpet av året251821
 Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året262827
Tabell 11.23 OBS-teamet.
Last ned tabelldata (Excel)
 Nav-kontor     
 Sosialtjenesten 20152016201720182019
 Mottakere av sosialhjelp 3 387 3 843 3 931 3 864 3 719
  - Andel under 25 år 2424232222
  - Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold3030354039
  - Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)4040393839
 Nyregistrerte i løpet av året601768906*832641
 Stønadsmottakere i % av befolkning 33333
 Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)165193196197196
 Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 12194876254
 Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 86433
 Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)984,77,19,7
 Midlertidig bolig, antall brukere262222184203242
 Antall unge u/25 år på hospits2720282130
 Kvalitet     
 Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen94109868365
 Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen1019611610345
 Andel klagesaker sosialhjelp med medhold799094 87
 Service     
 Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp1010989
Tabell 11.24 Nav-kontor.
Last ned tabelldata (Excel)
 Arbeidstreningsseksjonen20152016201720182019
 Tiltaksplasser - søknader112121132101132
 Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)45 %47 %20 %34 %43 %
 Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)13 %14 %23 %15 %9 %
 JobbSats  22 %24 %12 %
 START43 %39 %35 %27 %36 %
 Tiltaksplasser antall 219222204178186
 Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)41 %37 %27 %37 %37 %
 JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)  11 %15 %11 %
 START32 %29 %28 %23 %33 %
 Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)26 %33 %32 %25 %20 %
 Resultat/ Sluttstatus:  1181038294102
 Jobb14 %15 %20 %14 %20 %
 Skole7 %6 %11 %10 %10 %
 Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)19 %9 %3 %3 %7 %
 Arbeidsmarkedstiltak8 %22 %17 %20 %17 %
 Avklart og tilbakeført NAV 37 %33 %38 %41 %37 %
 Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen14 %16 %10 %12 %9 %
Tabell 11.25 Arbeidstreningsseksjonen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Jobbverksted20152016201720182019
 Antall henviste167268414399399
 Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats 721169499
 Antall deltakere118195298403345
 Avsluttet Status     
 Jobb39 %29 %20 %20 %22 %
 Skole18 %14 %10 %14 %11 %
 Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %4 %1 %2 %
 Arbeidsmarkedstiltak8 %22 %14 %17 %16 %
 Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen3 %4 %4 %5 %3 %
 Annet. bl.a flyttet4 %2 %9 %0 %0 %
 Tilbakeført innsøkende instans (NAV)28 %29 %30 %9 %14 %
 Fremdeles i tiltak5 %9 %9 %8 %5 %
Tabell 11.26 Jobbverksted.
Last ned tabelldata (Excel)
 Praksisplasser for funksjonshemmede20152016201720182019
 Antall personer med PFF - avtale pr 31.124260586983
 Antall henvendelser  193133
 Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10014
 Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1313131417
Tabell 11.27 Praksiskplasser for funksjonshemmede.
Last ned tabelldata (Excel)
 Flyktningseksjonen     
 Mottak20152016201720182019
 Vedtak om mottak120 370285140120
  - Derav enslige mindreårige20 802596
 Mottak136355279136117
  - Derav enslige mindreårige20612557
 Antall tildelte kommunale boliger4170705242
 Antall personer som har skaffet bolig selv284225193
Tabell 11.28 Flyktningseksjonen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Krisesenteret20152016201720182019
 Kvinnelige beboere161207153197205
 Mannlige beboere2826253334
 Barn12214012614894
 Overnattingsdøgn kvinnelige beboere3 5204 3503 7144 0113 120
 Overnattingsdøgn mannlige beboere1 603501316809778
 Overnattingsdøgn ubesvart kjønn164    
 Overnattingsdøgn barn3 3333 0423 3673 8561 923
 Dagbrukere4888161 067935998
Tabell 11.29 Krisesenteret.
Last ned tabelldata (Excel)
Stavanger legevakt20152016201720182019 
Konsultasjoner totalt 42 890 42 651 35 201 45 970 55 960  
Oppdrag legevaktbil    1 924 3 105  
Sykebesøk 1 460 1 600 969 993 278  
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 380 520 585 557 401  
Voldtektsaker 93 92 156 153 177  
Legevaktsentral telefonbesvarelser  89 586 108 629 110 683 120 140  
Kvalitet      
Klagesaker legevakten totalt 64 40 28 70 80  
Tilsynssaker fra Helsetilsynet 18 2 11 12 12  
Tabell 11.30 Stavanger legevakt.
Last ned tabelldata (Excel)