Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.2.3 Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet

FinanstransaksjonerRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Avdrag på lån 143 489 114 000 -29 489 158 361
Utlån 402 538 554 000 151 462 236 578
Kjøp av aksjer og andeler 106 000 145 600 39 600 74 236
Dekning av tidligere års udekket0000
Avsatt til ubundne investeringsfond 219 326 219 326 0 29 895
Avsatt til bundne investeringsfond 4 320 0 -4 320 13 565
Sum finansieringstransaksjoner 875 673 1 032 926 157 253 512 636
Tabell 3.7 Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet 2019, alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samlede finanstransaksjoner utgjør kr 876 mill. og er kr 157 mill. lavere enn justert budsjett. De største utgiftene som inngår i finanstransaksjoner er utlån og avdrag knyttet til startlån samt avsetninger til investeringsfond. Mottatt avdrag på startlån var kr 144 mill., og er om lag kr 30 mill. over budsjettet.

Det ble avsatt kr 219 mill. på ubundne investeringsfond som følge av kjente tidsforskyvninger i flerårige byggeprosjekter, jf. tertialrapporteringer per 30. april og 31. august 2019. Midlene benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Avsetninger til bundne investeringsfond på kr 4 mill. gjelder i hovedsak  øremerkede midler tilknyttet anleggsbidragsavtalene mellom kommunen og Helse Stavanger HF om byggingen av nytt sykehus, og refusjon fra statens vegvesen knyttet til overtakelse av fylkesveier.