Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.2 H.drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1 465 584 466 236 460 692 462 852
Andre salgs- og leieinntekter1 681 190 622 468 639 054 643 428
Overføringer med krav til motytelse  1 251 271 972 571 735 518 1 226 218
Rammetilskudd  2 358 802 2 470 114 2 388 114 2 328 567
Andre statlige overføringer  292 256 313 370 302 222 348 980
Andre overføringer  103 987 113 517 72 470 120 396
Skatt på inntekt og formue  5 317 365 5 068 000 5 097 000 4 944 822
Eiendomsskatt  267 221 266 000 266 000 265 555
Sum driftsinntekter  10 737 677 10 292 276 9 961 070 10 340 817
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 4 4 879 478 4 717 035 4 474 169 4 657 866
Sosiale utgifter2, 5 1 251 731 1 290 715 1 179 785 1 193 497
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 265 108 1 178 511 1 108 967 1 328 908
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 2 103 039 2 037 537 1 849 361 2 010 653
Overføringer6 905 871 921 262 1 053 158 874 995
Avskrivninger7 469 202 340 494 325 718 392 360
Fordelte utgifter  -66 031 -39 697 -27 635 -140 295
Sum driftsutgifter  10 808 398 10 445 857 9 963 523 10 317 983
Brutto driftsresultat  -70 721 -153 581 -2 453 22 834
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8 411 218 387 665 431 613 389 963
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 9 247 00 7 733
Mottatte avdrag på utlån  24 790 26 461 26 461 27 954
Sum eksterne finansinntekter  445 255 414 126 458 074 425 650
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8 223 765 226 964 276 792 225 250
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 33 00 17 192
Avdrag på lån9 347 332 350 896 378 596 335 199
Utlån  1 255 1 230 1 230 1 877
Sum eksterne finansutgifter  572 385 579 090 656 618 579 518
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -127 130 -164 964 -198 544 -153 868
Motpost avskrivninger7 469 202 340 494 325 718 392 360
      
Netto driftsresultat  271 351 21 949 124 721 261 326
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18 200 013 200 000 0 178 148
Bruk av disposisjonsfond10 133 276 105 415 11 940 156 244
Bruk av bundne fond10 124 755 136 021 64 744 149 568
Sum bruk av avsetninger  458 043 441 436 76 684 483 960
Overført til investeringsregnskapet10 209 785 209 785 190 110 167 295
Avsatt til disposisjonsfond10 289 382 238 115 0 256 840
Avsatt til bundne fond10 81 351 15 485 11 295 121 139
Sum avsetninger  580 518 463 385 201 405 545 274
      
Regnskapsmessig mindreforbruk18 148 877 00 200 013
Last ned tabelldata (Excel)